دانشگاه صنعتی قوچان حامی رسمی کنفرانس شد

تاریخ ثبت: 1401/05/09

 با پیگیری های دبیرخانه دائمی طی یک نامه رسمی دانشگاه صنعتی قوچان حمایت رسمی خود را از این دبیرخانه اعلام نمود