دکتر علیرضا رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران سخنران کنفرانس

تاریخ ثبت: 1401/05/09

 با سلام  و احترام 

نظر به نقش توسعه علم وفناوری و جایگاه تاثیر گذار رویداد های علمی در این حوزه با دعوت دبیرخانه دکتر رضایی به عنوان سخنران مجازی دعوت دبیرخانه را پذیرفتند : 

 دکتر علیرضا رضایی : عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  کارگزارفن بازارملی معاونت علمی ریاست جمهوری

عنوان سخنرانی :توسعه فناوری و تجاری سازی اختراعات  و پژوهش های دانش بینان در حوزه مهندسی برق