چاپ مقالات در مجله International Journal of Future Generation Communication and Networking با نمایه isi

تاریخ ثبت: 1401/05/08

 

 

 به اطلاع پژوهشگران ارجمند میرساند نظر به پیگیر دبیرخانه کنفرانس بین المللی با مجامع علمی رسمی و معتبر بین المللی امکان چاپ مقالات کنفرانس در مجله ذیل با نمایه isi  فراهم گردید

 

   International Journal of Future Generation Communication and Networking

Editor-in-Chief of the IJFGCN Journal
Wai Chi Fang, National Chiao Tung University, Taiwan
General Information of IJFGCN
ISSN: 2233-7857 (Online)
Publisher: SERSC
Science & Engineering Research Support soCiety

Contact Information
Science & Engineering Research Support soCiety
Management Office: Australia
Email: ijfgcn@sersc.org

Publication and Update
Last day of Every Month

هزینه چاپ مقاله در این مجله .5.200.000 پنج میلیون و دویست هزار تومان می باشد

حداکثر زمان برای پذیرش 15 روز و چاپ 2 ماه خواهد بود